Nov. 14, 2021

13. КРАСОТАТА

а. Природата е прекрасна навсякъде, даже човек не се докосвал до нея. “ - Жан Жак Русо
б. “ Природата е млада и невинна, само човек старее, носи навсякъде грях и бедствие. “ - Платон
в. “ Всичко, което прави здравата природа е божество “ - Шопен
г. “ Природата е права, само че знае какво желае “ - В.Гьоте
д. Хубавите примери, неща облагородяват характера на човека. “ Трябва всяко дете - казва Фр.Кирхнер - да се приучва към грижата за къщните цветя; грижите и радостите, които изпитва детето от това, облагородява характера му. Където е възможно, трябва да определяме някоя саксия и да му я предадем в пълна собственост .
е. “Не мога да изразя чисто, колко много тача красотата, тая могъща и благородна добродетел. “ - Мишел Монтен
ж. Красотата е краткотрайна тирания - Сократ
з. Красотата е природен дар - Платон

“ Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината нарече Ден, а тъмнината Нощ .( Битие, гл. 1:5) И за …..нас човеците е добро нещо, това е дан ( красота) за цялото човечество.
Красотата се замърсява от клевети, мъчнотии и спънки. Старите гърци си представяха света ( космос) , като олицитворение на красотата.
Лев Н.Толстой, според своята Етика ни представя красотата по образа на една хубава Ливада, която се коси и заедно с тревата се косят и плевелите, а не се изтръгват из корен. Така - казва Толстой - ливадата се застрашава един ден от неизтръгнатите корени да се заглуши и изгуби красотата.
Всеки добър земеделец трябва ясно да осъзнава дълга си и мъдро да постъпи по отглеждане на Ливадата на красотата. Бурените се изтръгват с корен и ливадата се освобождава от вредата им.

Една книга е нравствено красива ( напр.Евангелието ), когато навред, изцяло съдържа добър принцип, полза и духовен напредък за човека четец. Лоша е Хангата, тя е издание на книжници софисти, които се представят за благожелателни, а не са. ( Сравни Битие гл.3, ст.17 - 19 ) .
Днес светът има нужда не от множество книги, а от полезни книги, в които се съдържа Етиката, която възпитава човека и му вдъхва вяра, че красотата, истината и щастието е гарантирано занапред и няма да се оскудее.

Nov. 14, 2021

14. Чувство на празнота ( душевна болка от поражение )

Днес “ Християнинът” не се чувства, като християнин. Има много християни, но всички не са Христови. Приживе философът П.К.Дънов често е думал : “ Аз не съм Дъновист “. А не е ли разпнат и боден и днес Иисус, както на времето си злобата и мъстта го разпнаха.
Старият Завет не учеше на злоба и мъст Израил, но тоя същи Израил забрави завета на Якова, потъпка скрижалите на Мойсей, обезличи с лъжа и подлост Завета на Патриарсите от древността. С една реч, Евреите сами си причиниха вековна душевна болка от поражение, отпаднаха от светлото , чистото и доброто.
Чувство на празнота е изпитвал дома на Лота, преди поражението, запалването на Содом и Гомор . Содомяни и Гоморяни са били досущ далеч, поради своята греховност. Дори Едита, жената на Лот, при бягството обърнала глава назад, теглело я нещо назад. Това не е било само трудно любопитство, нито любознателност ( Битие гл.19, ст.26) . А тя се ( казват ) обърнала на сол, понеже и по – рано, като домакиня ( според някои рави ), липсвало и сол, та ходела да търси ( проси ) сол из някои съседки.
Новият Завет, прилаган и издържан в практическия живот, води към щастие и пълнота. Душевната болка, че нещо лисва след поражение ( „ извеждане от Рая „ ) не се чувства. Не говорим за Стария Завет, който по фактически и исторически е изживял своето време.
Сериозният човек, човекът на разумният труд и смислено занимание не може да подържа чувство на празнота, нему не липсва сол при домакинстването и не става той на солен стълб при опасни преживявания.
Човек, който се гневи без причина, чувства липса от радост, разположение, равновесие.
Присъщо е на човека да е весел, радостен. Кога се усеща, че липса нещо, това е недостатък, липса .
В Бога човек е радостен, щастлив !

Nov. 14, 2021

15. Смирение – Борба – Тържество Разпятие – Погребение – Възкресение ( Закон )

Разпятие, погребение и Възкресение ! Туй е за духът обикновено явление.
( Духовна окултно мистична аксиома )
По – ясно изразено : възкресение значи екстаз, тържество, извънредна радост.
„ При вярата си добавете добродетел, при добродетелта знание „ – Апостол Павел.
Апостолът е сърцеведец. Когато се случи в живота ни разпятие ( разбирай скръб, мъка, препятствие ), нужно е да прибавиш добродетел ( изчакване, мълчание, търпение ) – това е етап на погребение.
След това третото положение е знание, разбиране, успокоение, възкресение.

„ В противоречие на Новата епоха ( от 1951 год. насетне ) , имаме нужда от повече смирение „ – Арх.Михаил , 1954 год. ,София

Смирението предхожда славата ( Притчи Соломонови , гл. 15, ст.33)
Кротък език е дърво за живота, а необуздан е съкрушение на Духа ( Пр.Солом. гл.15:4)
Сприхав човек, раздори повдига, а търпелив раздори уталожва .
Мек ответ ( отговор ) , утихва ярост, а жестока дума възбужда гнева ( Пр.Солом.гл.15:1)
Който пази устата си, пази душата си от утеснение ( Пр.Соломонови , гл.21 : 23 ) .

„ И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза :„ Савле, Савле , защо ме гониш ?“ А той рече : „ Кой си ти Господи ?“ А Той му отговори : „ Аз съм Иисус, когото ти гониш . но стани, влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята и когато отвори очите си , не виждаше нищо; И водиха го за ръката и въведоха в Дамаск. И прекара три дни без да види и не яде, нито пи.“ ( Деяния Апостоли, гл.9, ст.3 – 9 ) .
Гордостта на Савел по тоя случай е била сломена, и той от враг на християнството, става поклонник и почитател на Господа Иисуса. Борбата е била голяма, духовна борба между два завета, при което Иисус е удържал победа и възтържествувал.

Nov. 14, 2021

16. Чистота

а.Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога ! ( Ев.Матея гл.5 : 8 )
б. На кого се слага трапеза, на сития или на гладния ? На кого трябва да се говори ? На вас младите ще кажа, потребна ви е чистота ! Чистотата и светостта не са нещо външно, те са вътрешно качество на човека. Те са качество на душата. Ако искате да имате успех в живота си, всякога трябва да бъдете чисти, т.е. да имате чисти мисли, чисти чувства и чисти действия !“ – П.К.Дънов
в.Иисус и казва : „ Марийо !“ , Тя се обърна и му рече : Равуни !“ , което значи „ Учителю“ . Иисус и казва : Не се допирай до Мене, защото не съм възлязъл при Отца си, но иди при братята Ми и им кажи, че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог. ( Ев.Марка гл.16; Ев. Йоана гл. 20 : 16 – 17 ) .
г. Понеже сте очистили душите си, като сте послужили на Истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един други нелицемерно от сърце „ ( 1 посл. Ап.Петър , гл.1 : 22 )
д. Кой може да рече : очистих сърцето си, чист съм от греховете си ( Пр.Солом. 20:9)
Заветът Господен иска да ни каже : Чисти и Свети бъдете !
Пример исторически и действителен за опазване на ….. и духовна чистота е показаното измиване на краката на учениците от Господа Иисуса Христа ( Ев.Йоан, гл. 13 : 1 – 11 ) . „ И когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече : знаете ли, какво ви направих ?
Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и Учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих . Истина, Истина ви казвам, няма слуга по – горен от господаря си, нито пратеник по – горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. „
И като излезе Иисус от храма и си отиваше, Учениците Му се приближиха да му покажат зданието на храма. А Той в отговор им рече : Не виждате ли всичко това ? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не се срине ( Ев.Матея гл.24 : 1 – 2 ) .
Израилският храм в Йерусалим е бил много красива постройка. Ала нямала е истинска здрава устойчивост, истинска нравствена чистота – за да се запази през вековете от унищожение, разсипване.

Nov. 14, 2021

17. Здрава твърд

Здрава твърд може да значи, материално нещо или духовно. Ала то не значи, че е материално, каквото материалистите застъпват в своята философия. Здрава твърд не е онова, което идеалистите знаят със своите недостатъчно здрави и уверени познания.
„ Здрава твърд „ иска едно дълбоко окултно мистично задълбочаване.
И внезапно се яви с Ангел Господин многобройно войнство Небесно , което хвалеше Бога и казваше : „ Слава във висините Богу и на земята Мир и между човеците благоволение ! И когато Ангелите си отидоха от тях на Небето, пастирите си рекоха един другиму : да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и като откриха Мария и Йосифа и Младенеца да лежи в яслите. И като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя младенец. И всички, като чуха почудиха се на това, що им разказваха пастирите ( Лука, гл.2 : 2 – 20 ) .
Мълвата , каквато и да е тя , съдържа желанието за проверка.
През 1951 год. в София се появиха разни изображения и фигури на икони. По едно време се пръсна слух, че Господ Иисус Назарянин се движел между една тълпа хора и милиционер искал да го арестува. Слуховете, за тия явявания, на които някои отдаваха политически подкладни бяха верни. Никаква обаче политическа цел нямаха и не можеше да имат. Който бе почитател на тях, наблюдател и разсъждаваше правилно, знаеше че това е знамение на времето.
Вярата ставаше твърд.
За да стане вярата твърд, нужно е да се изстуди под точката на замръзването. За да укрепне високо нравствения и духовен живот в един народ, нужно е да има истински чудеса.
Когато човек се успокои и има чиста съвест, той почва да разбира какво нещо е живота и бива в едно състояние да избягва възгордяването ! Човекът не ще се утвърди, чрез беззаконие и коренът не ще се поклати . ( Пр.Соломонови гл.12:3 )
Чрез благословията на праведните градът се възвишава, а чрез устата на нечестивите се съсипва. ( Пр.Соломонови гл.11: 11 ).
От плодът на устата си човек ще се насити с добрини, и според делата на ръцете на човека, ще се върне въздаянието му. ( Пр.Соломонови , гл. 12 : 14 ) .
Корените на едно дърво са здрава твърд, за да могат да крепят дървото. Главата на човека трябва да бъде здрава твърд, за да пази меките и нежни части на мозъка, сивото вещество, нервите и др.
Здрава твърд в едно човешко тяло са костите, които отговарят на добродетелите в духовната област.

Nov. 14, 2021

18. ПОДОБРЕНИЯ ( за духовен човек )

В Песен 27 от „ Молитва и духовна песен „ ( Бургас 1947 ) , авторът на песента и молитвата се е постарал да ни опише Жертвата Иисусова. Иисус е дал следното за несмисления и неблагодарен човек :
а. Жертвал се на кръста, за да бъде човекът жив;
б. Човек една година от своя живот не е подарил на Бога;
в.Господ е оставил Бащин дом, дохожда в земната тъмнина, за да даде светлина на човека;
г. Божественият си предел оставил ( пренебрегнал за беди, мъчнотии и всевъзможни хули );
д. голяма скръб Господ претърпял на Голгота за нас човеците и планетарците;
е. за човека от Горният свят е донесъл не само обикновен хляб, но и Ангелски хляб ( молитвата „ Отче наш „ ) ;
ж. Иисус Христос е донесъл от Своя Небесен Баща за нуждаещият се Човешки род : радост, мир, чистота.
Какво е дал човек на Бога?
Духовно и материално човек е подобрявал своя живот, чрез Жертвата Иисусова; всецяло е вървяло това подобрение, като са били изпълвани горните точки.
За духовния човек ( строгия пазител на Новия Завет ) се очертават ясно възможностите. Да бъде с подобрено положение световно, материално, духовно и здравословно – телом и духом.
Ето какво казва Жан Жак Русо в една от своите изповеди : „ Изучаването на човека и Вселената ми бе показало съществуването на първична причина и на един велик Разум в света. „ Четенето на Библията и особено Евангелието , на което се бях отдал отпреди няколко години, ме бе накарало да се отнасям с презрение към долните и глупави обяснения, които даваха за Иисуса Христа.
Закръглеността на Богочовека се яви исторически и фактически :
а. разпятието бе изпълнено точно според жестоките обичаи на старо – еврейството.
б. предателството на Юда Искариот заклейми фарисейщината на дело и в голяма степен ;
в. светостта на Иисуса се издигна на голяма висота до Небесния Отец – достигна се висота на невъзможна за земята степен ( 35 духовен клас и нагоре ) .
г. първите ученици Христови, понасяйки твърдо мъченията и преследването в името на Иисуса Назарянина, още повече тласнаха делото на Новия завет напред. Планината на Исусовата проповед и чудодейност стана по – висока от Хималаите ; Блаженствата на тая планина ( виж Ев.Матея гл.5 ) станаха един нечуван в историята на човечеството идеал.

Nov. 14, 2021

20. ПРАВЕДНОСТ

Велики народи се стремят към праведност. За това свидетелствува проповедта на Апостол Петра. Около 3000 души се покръстили при първите християнски проповеди – Петдесетница. Без духовна чистота – праведност, това чудо с апостолите не би станало.
Деянията на Апостолите е Боговдъхновена книга, в която се излага истината;
Апостолите след Възкресението бяха единодушни и единомислени; Внезапно биде шум из небето, като че идеше силен вятър, а напълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всекиго от тях. ( Деяния Апостоли гл.2 : 1-3 ).
Апостолите бяха много въодушевени наистина и днес има въодушевени християни ( до 1955 г. ) петдесетници, но у тях липстват ясновидски сили да знаят с какъв Свят Дух имат работа; Те говорят на неразбран език, от който да се поучи един другоземец, често този, говорещия „ чужд „ език сам си разбира, понеже говорителят е налице, а тълкувателят живее на друго място.
Под смоковницата ( „ разбирай „ Синхедрина, който не дава вече плод ) са седели и други Никодимовци. Новият завет е по – големи неща от това, ще видиш.

II. Праведността у праведника се познава ( поговорка )
Натанаил му отговори : „ Рави ! Ти си Син Божий, Ти царят Израелев . Иисус му отговори и рече : ти вярваш, понеже ти казах : видях те под смоковницата; по – големи неща от това ще видиш. И казва му : Истина, истина ви казвам отсега ще виждате Небето отворено и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески;
Праведният се грижи за живота на скота си, а утробите на нечестивите са немилостиви.( Притчи Соломонови, гл.12: 10 ) .
Плодът на праведния е дърво на живот и който придобива души, мъдър е. Ето праведният приема въздаяние на земята, колко повече нечестивият и грешният. ( Пр.Соломонови, гл. 2, ст. 30,31 )
Праведният се утърва от утеснение, а вместо него владее нечестивия ( Пр.Солом.2:8)
Праведният често страда за правдата, но той пак се оттърва, чрез своя духовно подобрен живот.
„ И след като бяхме преседели ( у благовестителя Филий ) , един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, та си върза ръцете и нозете с Павловия пояс, и рече : Ето що казва Светия Дух. Така Юдеите в Йерусалим ще вържат човека, чиито е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците …( Деяния Апостоли, гл.21, 10-14 )
Апостол Павел със своята праведност остава неу….. и се отдава на Божието предопределение.

Nov. 14, 2021

21. ПРЕВЪЗХОДСТВО

В точката се крие линия, в линията има спирала, в спиралата има елипса и в елипсата се развива кръг. Кръгът е най – точната повърхност, сферата ( кълбото ) е идеалното тяло.
Закръглен характер е скъпоценно богатство. Това е богатство, което определя Духовния капитализъм. Характерният ученик, който следва известни индувидуални правила може да стане духовен слухар. Такъв бе философът Сократ. Този голям приказливец, благодарение на своя „ Даймон „, (духът, говорил чрез гласните му органи в него ) , стана добър философ. Ако не бе „ даймона „, Сократ би станал дърдорко софист. Сега е „ философ „ .
б. Един въпрос към Арх.Гавраил ( 07.08.1953 год. ) : Кое е първично : мисълта ? словото ? делото ?
Отговор : В Божеството всичко е първично и едновременно. Мисълта отговаря на въздухообразното състояние, където се образува. Словото отговаря на течността – като нея се то движи . Делото съответства на твърда материя – като нея се то застоява.
Подвижност, делото засяга земята ( „ по делата ще ги познаете „ – дума Господ Иисус) и на земята, то е най – ценно, мисълта, която дава своята златиста багра, засяга духовната област – мястото на добродетелите. Любовта, като творческо начало се е проявила, като Слово. А Словото е било у Бога ( Ев.Йоан, гл. 1 ) .
По съвършеният завет ( не заветът на еврейската или съботянска събота ) , завет на неделята, „ велик завет „ на Възкръсналият е повече превъзходен, по – у… и по – величав !
в. Превъзходството в историята на човечеството се очертава стихийно : а ) индувидуално – лично; б) свободно – космично ; в ) взаимодействие между Дух и материя, ръководени от волята Божия ( Г.Хегел ) ; г ) икономически фактор ( К.Маркс ) ; д) стремеж да се индувидуализира самата история, силните духом личности, създават историята ( идеализъм ).
Вилхелм Вундт ( 1832 – 1920 ) , именит германски физиолог и психолог, счита философията, като синтеза на отделните химически науки, предназначени да задоволяват изискванията на чувствата.
г. Науката е храм, в чиито олтар трябва винаги да гори сърцето на учения – Д- р проф. Асен Златаров
д.Новата история ни позволява да разберем в една единствена синтеза едно грамадно цяло от факти, понеже може вие да вместите вътре не само електромагнетизма, който победи оптиката, а и цялата механика, цялата кинетика, хидродинамика и еластичност. Цялата физика е уеднаквена и опростена. Можем не само да обясним това, що узнахме, но още и да предвидим нови неща „ – Лангревен